Uzak möhletli SEO-nyň Semalt tarapyndan subut edilen gysga möhletli SEO-dan has gowy bolmagynyň 5 sebäbi

Gözleg motory optimizasiýasy ýa-da SEO, dürli kärhanalar tarapyndan internet marketingi üçin ulanylýan strategiýa. Customersöne täsirli internet marketing strategiýasyny ulanmak barada aýdylanda, müşderileriň köpüsi derrew netijeleri we sahypalaryna has köp traffigi görmek islän badyna has uly suraty görmek aňsat däl. Bu, sanly marketologlary Gözleg motorlarynyň netijeleri sahypalarynda (SERPS) çalt tertip almak üçin gysga möhletli SEO-a ünsi jemleýär. Şeýle-de bolsa, bu siziň işiňiz üçin onlaýn onlaýn durnuklylygy döretmegiň usuly däl. Gysga möhletli SEO belli bir derejede gowy işleýär, uzak möhletli SEO ünsi jemlemek size peýdaly strategiýany döretmäge kömek edýär.

Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Maýkl Braun uzak möhletleýin SEO strategiýasynyň işewürligiň ösmeginiň has amatly bolmagynyň bäş sebäbini berýär.

Hemişe üýtgeýän gözleg motory algoritmleri

Google tarapyndan döredilen gözleg motory algoritmleriniň yzygiderli üýtgemegi sanly marketingde gyzgyn diskussiýalary döredýär. Google ulanyjylary ýokary hilli spamsyz web çeşmeleri bilen üpjün etmek isleýär, ýöne köp web sahypalary gözleg derejeleriniň pesligini we onlaýn görüş mümkinçiligini ýitirip, bu üýtgeşmeleriň ýaramaz täsirini duýýarlar. Kompaniýanyň SEO tejribesinde yzygiderli gowulaşma bolmasa, şol üýtgeşmeleriň depginini dowam etdirmek mümkin däl. Sahypaňyzyň gözleg motoryna laýykdygyna göz ýetirip, geljekdäki täzelenmelerden arkaýyn bolmaly.

Gowy SEO täze mazmuna bagly

Gözleg motory algoritminiň üýtgemegi, gowy SEO-ny saklamaga kömek edýän esasy faktor bolan yzygiderli täzelenmeleriň möhüm ähmiýetini berýär. Aslynda, täze mazmun sanly marketingde möhüm rol oýnaýar we uzak möhletli SEO strategiýasynyň bir bölegine öwrülýär. Internet marketing kampaniýalaryňyzyň üstünlik gazanmagyna goşant goşmak kyn.

Jübi internet ulanyjylary

Jübi internet ulgamy soňky birnäçe ýylda ajaýyp ösüşi başdan geçirdi, häzirki wagtda dünýädäki internet traffiginiň ýarysyndan gowragy ykjam enjamlardan gelýär. Jübi SEO, internet ulanyjylarynyň ykjam enjamlar arkaly mazmuna girmegini üpjün edýän uzak möhletli SEO strategiýalarynyň aýrylmaz elementleri. Web sahypalaryny ulanyjynyň haýsy ekranyň ululygyna duýgur etmek, täsirli dinamika we düzüliş bilen dogry işleýän mazmun döretmegiň manysy bar.

Baglanyşyk binasy

Arka baglanyşyk profilini döretmek, Google-yň reýting algoritminiň seljerýän esasy temasy. Şeýle-de bolsa, derňew aýratynlygy hem üýtgeýär. Şeýlelik bilen, gysga möhletli SEO spam we etiki baglanyşyk gurmak proseslerine sebäp bolup biler, bu bolsa baglanyşyklaryňyzy tötänleýin goýmagy aňladýar. Uzak möhletli SEO strategiýasynda baglanyşyk binýadyny ulanyp, Google jezalaryndan gaça durarsyňyz we gelejek üçin ýokary hilli strategiýa döredersiňiz.

Competokary bäsdeşlik

SEO-nyň esasy maksady web sahypaňyzy we sahypalaryňyzy gözleg netijeleriniň iň ýokarky ornuna goýmak ýa-da iň bolmanda birinji sahypa çykarmak, has gowusy, Google-yň böleklerinde ýerleşdirmek. Web marketologlary gözleg netijelerinde esasy orunlara ýetmek üçin dürli usullary ulanýarlar, sebäbi iň köp traffik şu ýerden gelýär. Oňa barmagyň iň gowy usuly, uzak möhletli SEO strategiýasyny ulanmakdyr.

mass gmail